zavřít
Zadejte uživatelské jméno a Váš email uvedený při registraci, na něj budou zaslány nové přihlašovací údaje.

Přihlašovací jméno:
Email:
Pokud nejste registrováni, můžete tak učinit zde
zavřít
Registrace nového zákazníka
Údaje označené * jsou povinné

Jméno: *
Příjmení: *
Titul: *
Název firmy: *
(nevyplňujte pokud jste fyzická osoba/nejste podnikatel)
Ičo: *
(nevyplňujte pokud jste fyzická osoba/nejste podnikatel)
Dič: *
(vyplňte pouze pokud jste plátce DPH)
Ulice: *
Město: *
Psč: *
Přihlašovací jméno: *
Heslo: *
Heslo znovu: *
Kontaktní telefon: *
E-mail: *
Na tento email bude zároveň zaslán aktivační kód pro potvrzení registrace.
Souhlasím se zpracováním osobních údajů

Ověřovací kód
Kolik je 6+6?

INAWEBU.cz - Všeobecné obchodní podmínky
Nákupní košík | přihlásit | registrace | zapomenuté heslo
Kdo jsme a co děláme?
Co nabízíme a naše služby?
Proč je MyCMS správná volba?
Máte dotaz? Napište nám!

Všeobecné obchodní podmínky

Smluvní strany

1.

Fyzická osoba Zdeněk Hanzlíček, se sídlem Milínská 119, 261 01 Příbram 3

IČ: 764 39 011

(dále jen ”poskytovatel“).

2.

Osoba (fyzická či právnická), která si objednala služby u poskytovatele, a která nebyla zbavena odpovědnosti k právními úkonům (dále jen ”uživatel“).

II.Předmět smlouvy

3.

Předmětem smlouvy je ustanovení vztahů pro poskytování on-line služeb v síti Internet (dále jen “služeb”) mezi poskytovatelem a uživatelem. Poskytovatel za tímto účelem vydává podle §273 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen “VOP”).

III.Práva a povinnosti poskytovatele

4.

Poskytovatel na základě objednaných služeb zajistí uživateli nepřetržitý provoz serveru, zajistí možnost umístění webové prezentace, a to v nejkratší možné době od přijetí platby od uživatele, za předpokladu, že tomu nebrání okolnosti způsobené třetími stranami.

5.

Poskytovatel se zavazuje, že osobní údaje uživatele nepostoupí třetím stranám, s výjimkou subjektů zajišťujících pro poskytovatele registrace doménových jmen, a orgánů činných v trestním řízení. Poskytovatel neodpovídá za chyby způsobené uvedením mylných a/nebo nepravdivých údajů uživatelem.

6.

Poskytovatel zajistí uživateli technickou podporu (v závislosti na zvoleném tarifu) a zajistí kontrolu nad svými technickými prostředky.

7.

Za nefunkčnost služeb, které uživatel zaviní svým neodborným jednáním, poskytovatel nenese odpovědnost.

8.

V průběhu poskytování služeb může docházet k výpadkům, omezením či snížení kvality služeb. Poskytovatel nenese odpovědnost za škody způsobené nefunkčností serveru, porušením či ztrátou dat nebo za škody způsobené třetími stranami. Je však povinen tyto skutečnosti eliminovat na minimum jemu dostupnými prostředky.

9.

Poskytovatel má právo na plánovanou odstávku serverů za účelem údržby, upgrade software nebo hardware, a to v maximální výši 90 minut měsíčně›. Poskytovatel bude dle okolností tyto odstávky provádět v době snížené zátěže serverů¯(noční hodiny, dny pracovního klidu). Nevyčerpaná doba plánovaných odstávek se sčítá zejména pro účely provedení rozsáhlejších úkonů¯. Plánovanou odstávku je poskytovatel povinen ohlásit 24h předem a to na místech k tomu urÄčených.

10.

Poskytovatel je oprávněn učinit změnu přístupových údajů bez souhlasu uživatele, a to v případě naléhavého zásahu nebo vyžadují-li to okolnosti pro bezproblémové poskytování služeb.

11.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na změny parametrů poskytovaných služeb a jejich cen. Současně je povinen změnu uvést na svých internetových stránkách.

12.

Poskytovatel na základě objednaných služeb zajistí uživateli přístup k diskovému prostoru pro umístění webových prezentací (FTP), e-mailovým schránkám a databázím.

13.

Špatně napsané nebo nefunkční skripty/soubory, které nadměrně zatěžují server a jeho systémové prostředky, mohou být bez předchozího upozornění odstaveny/vymazány.

14.

Uživateli, který zneužívá neomezený traffic pro cílené zatěžování serveru nebo konektivity poskytovatele nebo nadměrně zatěžuje systémové prostředky poskytovatele na úkor jiných uživatelů, může být velikost měsíčního přenosu dat omezena.

15.

Veškeré pokusy o cílené poškození nebo vyřazení z provozu služeb provozovaných poskytovatelem, či jiných periferií mající vliv na chod služeb poskytovatele, je přísně zakázáno. Při jakémkoliv náznaku o tuto činnost ze strany uživatele má poskytovatel právo okamžitě ukončit poskytování služeb uživateli bez jakékoliv náhrady.

16.

Garantovaná dostupnost služeb se nevztahuje na plánované odstávky dle odst. 9. Měření dostupnosti provádí poskytovatel, rozhodující je však nezávislá statistika měření dostupnosti prováděná provozovatelem hostingových služeb. V případě nedodržení garantované měsíční dostupnosti má uživatel nárok na prodloužení služeb o další měsíc zdarma. Poskytovatel je povinen výpadky klientských serverů¯ zveřejňovat na svých internetových stránkách.

17.

Poskytovatel má právo bez předchozího upozornění znepřístupnit nebo odstranit ze serverů data, která kterýmkoliv způsobem porušují body odstavce 31. tohoto článku. Zároveň poskytovatel může uživateli, který takto vědomě porušil smluvní podmínky, bez náhrady vypovídat smlouvu.

18.

Poskytovatel není odpovědný za případný ušlý zisk a vzniklé škody v důsledku užívání poskytovaných služeb. V případě vzniku škodní události má smluvní strana nárok na náhradu v míře skutečně prokázané škody. Smluvní strany se dohodly, že maximální výše úhrady veškeré škody způsobené ze strany poskytovatele uživateli činí pětinásobek výše měsíční úhrady za objednanou službu.

19.

Pokud dojde ze strany uživatele ke změně DNS u domény na jiné než poskytovatele, není poskytovatel povinen poskytovat uživateli i nadále své služby.

20.

Poskytovatel se zavazuje vykonat všechny dostupné náležitosti, které povedou k minimalizaci výpadků a obnovení funkčnosti serverů v případě výpadku.

21.

Poskytovatel na základě objednaných služeb zajistí provoz (registraci, prodloužení, přeregistraci atp.) a technickou správu domén 2. a nižšího řádu, a to v nejkratší možné době od přijetí platby od uživatele. Poskytovatel není odpovědný za zmaření registrace, přeregistrace či prodloužení doménového jména v době čekání na připsání úhrady od uživatele, v průběhu procesu registrace nebo prodloužení domény nebo pokud ke zmaření přispěly jiné okolnosti způsobené třetími stranami.

22.

Objednáním doménového jména (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.) uživatel souhlasí s podmínkami správce daného TLD (Top Level Domain). Poskytovatel nenese odpovědnost za případné spory vzniklé užíváním doménového jména v rozporu s těmito podmínkami. Podmínky provozu domén v ccTLD .cz dále upravuje odst. 29. Podmínky provozu domén v ccTLD .eu dále upravuje odst. 30.

23.

Uživatelský účet pro přístup k administraci služeb na portálu www.my-admin.cz(dále jen “účet správce”) disponuje absolutním oprávněním pro správu všech služeb přidružených k tomuto účtu. V případě zapomenutého hesla k účtu správce provede poskytovatel reset hesla a nové náhodně vygenerované heslo poskytne uživateli výhradně některým z následujících způsobů:

a) zasláním nového hesla na e-mailovou adresu fakturačního kontaktu (případně na “e-mail pro přístupové údaje”) na základě žádosti o reset hesla zaslané prostřednictvým autorizovného požadavku na portálu www.inawebu.cz,

b) zasláním žádosti prostřednictvým emailu, uvedeném ve fakturačním kontaktu uživatelského účtu,

24.

Poskytovatel si vyhrazuje právo pozastavit poskytování všech služeb Vázaných k uživatelskému účtu uživatele v případě, že je jedna nebo více faktur vystavených poskytovatelem uživateli po splatnosti.

 

IV.Práva a povinnosti uživatele

24.

Uživatel je odpovědný za objednávky učiněné u poskytovatele, a to jakoukoli formou. Uživatel potvrzuje, že údaje uvedené v objednávce jsou pravdivé, a že nezatajil žádnou skutečnost, která by bránila uzavření smlouvy. Uživatel má povinnost udržovat kontaktní údaje po celou dobu trvání smluvního vztahu aktuální. Poskytovatel si může vyžádat dodateÄčné informace pro zjištění a ověření totožnosti uživatele, jakož i jeho způsobilosti k právním úkonům.

25.

Uživatel je odpovědný za škodu, kterou svým neoprávněným, ať úmyslným či neúmyslným, užíváním služeb způsobí poskytovateli nebo třetím stranám.

26.

Uživatel se zavazuje, že data ukládaná na serveru nebudou v rozporu s českým právním řádem. uživatel je sám odpovědný za data, která byla uložena na serveru pod uživatelským účtem po dobu trvání poskytování služeb. Poskytovatel je oprávněný bez vědomí uživatele odstranit nebo znepřístupnit soubory, jejichž obsah je v rozporu s platnými zákony.

27.

Uživatel má za povinnost chránit přidělené přístupové údaje k poskytnutým službám před zneužitím třetími stranami. Za zneužití údajů třetími stranami způsobené nedbalostí či ztrátou uživatelem nenese poskytovatel odpovědnost.

28.

Uživatel bere na vědomí, že webová prezentace, kterou provozuje na serverech poskytovatele, je svým zaměřením určena především pro přenos dat do sítě NIX nebo CBIX. Uživateli, u jehož webové prezentace přenos dat mimo ČR (dále jen transit) výrazně převyšuje traffic v rámci ČR nebo několikanásobně překračuje průměrný transit běžně poskytovaných služeb dle tarifu, může být poplatek za měsíční transit poskytovatelem zpětně vyúštován. Pokud uživatel předpokládá větší míru trafficu nebo transitu, je povinen tuto skutečnost oznámit poskytovateli, který uživateli navrhne odpovídající individuální podmínky pro poskytování on-line služeb.

29.

Je-li součástí objednávky doména v ccTLD .cz (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.), pak poskytovatel ve vztahu k uživateli vystupuje také jako Registrátor domén v ccTLD .cz (dále jen “registrátor”). Vztah mezi uživatelem a registrátorem se řídí následujícími

body:

a) poruší-li registrátor závažným způsobem části VOP týkající se provozu domény, je uživatel oprávněn smlouvu vypovědět,

b) uživatel je oprávněn kdykoliv v průběhu správy domény změnit registrátora (tzn. převést doménu pod jiného správce),

c) uživatel je povinen seznámit se s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .cz (dále jen “pravidla”) a Pravidly alternativního řešení sporů (dále jen “pravidla řešení sporů”). Aktuální verze pravidel a pravidel řešení sporů je uvedena na adrese sdružení CZ.NIC (www.nic.cz). Za platný souhlas s pravidly se považuje:•podání objednávky doménového jména, popřípadně služeb, které jsou s objednávkou doménového jména spojeny,zaplacení objednávky doménového jména (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.), popřípadě služeb, které jsou s objednávkou doménového jména spojeny,•zahájení užívání doménového jména uživatelem, či jakýkoliv další úkon uživatele čii registrátorovi, týká-li se změny záznamů¯ o doménovém jméně vedeném v centrálním registru domén. Souhlas s pravidly řešení sporů je definován v dokumentu “Pravidla alternativního řešení sporů¯” sdružení CZ.NIC. Uživatel je povinen souhlas s pravidly řešení sporů¯ udělit dle platného ustanovení daného dokumentu a to i opakovaně, dojde-li ke změně pravidel řešení sporů¯.

d) objedná-li uživatel registraci nebo prodloužení doménového jména na jiného vlastníka než sebe, je povinen zajistit souhlas skutečného vlastníka (telegraficky či elektronicky) s VOP, pravidly a pravidly řešení sporů, viz. odst. 29 c). Registrátor je oprávněn si tento souhlas i dodatečně od uživatele vyžádat a ten je povinen jej na výzvu registrátora bezodkladně doložit,

e) uživatel uděluje souhlas registrátorovi se zpřístupněním údajů sloužících pro registraci domény sdružení CZ.NIC, jakožto i ve veřejně dostupné databázi centrálního registru domén (WHOIS databázi).

30.

Je-li součástí objednávky doména v ccTLD .eu (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.), pak poskytovatel ve vztahu k uživateli vystupuje také jako Registrátor domén v ccTLD .eu (dále jen “registrátor”). Vztah mezi uživatelem a registrátorem se řídí následujícími body:

a) uživatel souhlasí, že splňuje požadavky čl. 3 Nařízení č. 874/2004, a že podle svého vědomí je žádost o registraci doménového jména užčiněna v dobré víře a neporušuje žádná práva třetí strany, jak je stanoveno ve čl. 3 Nařízení č. 874/2004. Na požádání je uživatel povinen neprodleně registrátorovi poskytnout dokumenty, které prokazují, že uživatel naplňuje podmínky Äčl. 3 Nařízení č. 874/2004,

b) uživatel je oprávněn kdykoliv v průběhu správy domény změnit registrátora (tzn. převést doménu pod jiného správce),

c) uživatel je povinen seznámit se s Pravidly registrace doménových jmen v ccTLD .eu (dále jen “pravidla”). Aktuální verze pravidel je uvedena na adrese sdružení EURid (www.eurid.eu). Za platný souhlas s pravidly se považuje: podání objednávky doménového jména, popřípadně služeb, které jsou s objednávkou doménového jména spojeny, zaplacení objednávky doménového jména (registrace, prodloužení, přeregistrace atp.), popřípadně služeb, které jsou s objednávkou doménového jména spojeny, zahájení užívání doménového jména uživatelem, i jakýkoliv další úkon uživatele vč¯či registrátorovi, týká-li se změny záznamů¯ o doménovém jméně vedeném v centrálním registru domén.

d) uživatel souhlasí, že splňuje všechny požadavky stanovené v Pravidlech, mimo jiné také požadavky Nařízení EU č. 733/2002 a Nařízení ES č. 874/2004, která stanovují všeobecné podmínky způsobilosti pro doménová jména. Nesplnění těchto požadavků¯ může mít za následek ukončení registrace domény s okamžitou platností,

e) objedná-li uživatel registraci nebo prodloužení doménového jména na jiného vlastníka než sebe, je povinen zajistit souhlas skutečného vlastníka (telegraficky či elektronicky) s VOP a Pravidly, viz. odst. 30 c). Registrátor je oprávněn si tento souhlas i dodatečně od uživatele vyžádat a ten je povinen jej na výzvu registrátora bezodkladně doložit,

f) uživatel uděluje souhlas registrátorovi se zpřístupněním údajů sloužících pro registraci domény sdružení EURid, jakožto i ve veřejně dostupné databázi centrálního registru domén (WHOIS databázi).

31.

Na serverech poskytovatele je výslovně zakázáno:

a) ukládat, nabízet nebo šířit obsah, který je v rozporu s Českým právním řádem a platnými mezinárodními úmluvami nebo hanobí dobré jméno poskytovatele,

b) provozovat game servery, warez servery, chat servery, download servery, stream servery, file servery, banner servery, servery nabízející nelegální software a servery nadměrně vytěžující databázový server,

c) hromadné rozesílání e-mailových zpráv,

d) provozovat servery s eroticky laděnou tématikou (vyjma tomuto účelu určeným tarifům),

e) provozovat servery, které i jen z části zasahují do výše zmíněných bodě(posouzení je výhradně na poskytovateli).

32.

Je zakázáno nasměrovat/přesměrovat doménu uživatele na servery poskytovatele, pokud pro tuto doménu není zřízen řádný tarif u poskytovatele nebo pokud k tomuto úkonu nebyl dán výslovný souhlas ze strany poskytovatele.

33.

Některé webhostingové tarify, resp. kombinace balíčků, mohou obsahovat tzv. "Flexibilní diskový prostor" (dále jen Flexi). Flexi je řádně zálohován a zrcadlen na další disk (RAID). Flexi umožňuje bezplatné navýšení diskového prostoru a řídí se následujícími pravidly férového využití:

a) navýšení kapacity diskového prostoru odpovídá plynulému (nikoliv skokovému) nárůstu datové náročnosti webové prezentace uživatele,

b) o navýšení kapacity diskového prostoru lze zažádat maximálnÄ› 1x roÄčně do maximální velikosti až 1 GB,

c) navýšení kapacity se týká pouze diskového prostoru pro webové služby (FTP) a e-mailové služby,

d) o relevanci požadavku a navýšení kapacity diskového prostoru rozhoduje provozovatel.

V.Platební podmínky

34.

Uživatel je povinen uhradit veškeré poplatky za služby poskytnuté poskytovatelem.

35.

Uživatel se zavazuje provádět platbu poskytovateli pod přiděleným variabilním symbolem. Veškeré poplatky související s uskutečněním platby jsou hrazeny ze strany uživatele (např. poplatky za uskutečnění zahraniční platby atp.).

36.

Poskytovatel vrací bankovní platby (snížené o bankovní poplatky) z důvodu:

a) odstoupení od smlouvy dle odst. 42.

b) chybného zaslání úhrady ze strany uživatele, převyšuje-li částka k vrácení 100Kč, v opačném případě bude částka použita na pokrytí administrativních nákladů souvisejících s chybně provedenou platbou.

37.

Poskytovatel se zavazuje po přijetí peněžních prostředků a účet vystavit uživateli fakturu za poskytnuté služby.

40.

Plátce z členského státu Evropské unie má možnost provést úhradu na bankovní účet poskytovatele v měně EUR. Platný seznam bankovních úščtů poskytovatel uvádí na příslušné faktuře a na internetových stránkách http://www.inawebu.cz/kontakt.html. Kurz přepočtu na EUR na vydané faktuře se stanovuje dle devizového kurzu FIO (FIO banka, a.s.) platným ke dni vystavení faktury.

41.

Poskytovatel bude vystavovat faktury prostřednictvím elektronického systému ve formátu PDF. Výtisk této faktury je dle §26 odst. 4 novele zákona 235/2004 Sb. považován za plnohodnotný originál daňového dokladu. Na žádost uživatele zašle poskytovatel fakturu pozemní poštou na adresu fakturačního kontaktu. Manipulační poplatky se řídí aktuálním ceníkem poskytovatele. Veškeré poskytovatelem vystavené daňové doklady budou klientovi dostupné také v uživatelském profilu na portálu www.inawebu.cz po dobu trvání jeho uživatelského účtu.

42.

Uživatel má nárok bez udání důvodu do 30 dnů od zřízení služeb odstoupit od smlouvy. Odstoupením vzniká uživateli nárok na vrácení zaplacené částky za on-line služby. Nárok se nevztahuje na poplatky za registraci nebo prodloužení domény, která zůstává i po odstoupení od smlouvy ve vlastnictví uživatele. Uživatel bere na vědomí, že pokud byla registrace domény učiněna za zvýhodněných podmínek (např. v akci), je od nárokované částky odečten rozdíl skutečné ceny (dle platného ceníku) a zvýhodněné ceny (cena, za kterou byla uživatelem doména pořízena). Odstoupí-li uživatel od smlouvy ve stanovené lhůtě, je mu zaslán dobropis v el. podobě, který vytiskne, podepíše a obratem zašle poštou na adresu poskytovatele. Po obdržení uživatelem podepsaného dobropisu bude uživateli vyplacena příslušná peněžní částka. Výsledná peněžní částka může být snížena o poplatky spojené se zasláním této částky na bankovní účet uživatele a/nebo o hodnotu obdržených dárků¯v rámci akční nabídky poskytovatele. Nárok na odstoupení od smlouvy se vztahuje na webhostingové služby inawebu „webhosting“ a to pouze k novým objednávkám, nikoliv k prodloužení služeb.

VI.Závěrečná ustanovení

43.

Není-li dohodnuto jinak, je smlouva uzavřena na dobu odpovídající fakturačnímu období zvoleného uživatelem (standardně jeden rok). Pokud jedna z účastnických stran nevypoví písemně smlouvu (popř. elektronickou formou), a to nejpozději v době 4 týdnů před jejím ukončením, smlouva je automaticky prodloužena na dobu odpovídající fakturačnímu období zvoleného uživatelem a uživatel je povinen uhradit poplatky související s poskytováním služeb na další období. V přííadě zpoždÄ›ní úhrady delší než 14 dní¯ při prodloužení smlouvy o další období, je poskytovatel oprávněn uživateli odepřt poskytované sluÅžby do doby, než dlužnou částku uhradí. Za rozhodné se považuje datum připsání fakturované částky ve prospěch účtu poskytovatele, případně datum přijetí hotovosti.

44

Uživatel objednáním služeb stvrzuje, že se seznámil s VOP poskytovatele, a že s nimi bez výhrad souhlasí.

45.

Uživatel je obeznámen se skutečností, že služby jemu poskytované jsou výhradně pro jeho potřebu a nesmí poskytování služeb postoupit třetím stranám bez výslovného souhlasu poskytovatele.

46.

Zjistí-li uživatel v průběhu užívání služeb bezpečnostní či technickou závadu, je povinen neprodleně tuto skutečnost oznámit poskytovateli prostřednictvím webového formuláře www.inawebu.cz/sys_contact_form.html .

47.

Uživatel bere na vědomí, že e-mailové zprávy zaslané poskytovatelem na kontaktní adresu uživatele jsou považovány za doručené okamžikem jejich odeslání.

48.

Práva a povinnosti vyplývající z VOP automaticky přechází na právní nástupce smluvních stran. Převod práv a povinností uživatele na třetí osobu je platný pouze s předchozím písemným s souhlasem poskytovatele.

49.

Porušení smlouvy ze strany uživatele může mít za následek okamžité ukončení služeb, uživatel nemá v tomto případě nárok na vrácení poměrné částky.

50.

Uživatel bere na vědomí, že i během 30 denní lhůty pro odstoupení od objednávky popsané v odst. 42, je povinen řídit se všemi body stanovenými ve VOP.

51.

Uživatel souhlasí se zpracováním údajů vedených při registraci (vyjma osobních údajů) pro potřeby marketingových či jiných obchodních účelů, v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

52.

Uživatel souhlasí se zasíláním informačních e-mailů od poskytovatele, tento souhlas je uživatel oprávněn kdykoliv písemně odvolat.

53.

Ostatní ustanovení a právní vztahy z nich vyplývající se řídí Obchodním zákoníkem České republiky v platném znění.

54.

Rozhodným jazykem VOP mezi poskytovatelem a uživatelem je český jazyk. Jsou-li VOP nebo jakýkoliv dokument vyhotoven ve více jazykových verzích, platí česká jazyková verze. Překlady do jiných jazyků jsou pouze informativní.

55.

V případě, že se kterékoliv ustanovení VOP stane neplatné či nevymahatelné, nebude to mít vliv na platnost ostatních ustanovení.

56.

Tyto VOP nabývají platnosti dne 1.4.2013.


 

 • Spuštěny platby přes PayU

  od 4.4.2014 u nás můžete platit přes platební bránu PayU. Stačí po dokončení objednávky vybrat platební metodu.

 • Funkční DNS

  od 1.7.2013 máme nově v provozu vlastní DNS servery. Svojí doménu tak jednoduše nasměrujete na naše servery zadáním nameserverů ns1.inawebu.cz a ns2.inawebu.cz v administraci Vašeho registrátora domény.

 • Spolupráce se společností Vyladěný internet

  Od června 2012 spolupracujeme se společností Vyladěný internet příbramsko s.r.o. Spoléháme se na jejich kvalitní a stabilní konektivitu, kterou využívají i naše servery.

 • Nový partner

  S počátkem od 1.1.2013 máme nového partnera. Je jím firma OPVS consult, poskytující služby pod hlavičkou MaXXfone a MaXXmobil.

Správa hostingu
Správa hostingu
Spolupracujeme
vylpb_icon
maxxfone_icon
graphicmedia logo
Copyright © inawebu.cz 2011 - 2021 | Powered by MyCMS
Jak nastavit | Všeobecné obchodní podmínky | Ceník doplňkových služeb Seznam katalogů
Kontakt
Zdeněk Hanzlíček
inawebu.cz
IČ: 764 39 011
DIČ: CZ8910161194
Milínská 119
26101, Příbram